SAP在Kubernetes上打造的Kyma到底是个什么东东

00-kyma.png

01-流程图.png

02-九百.png

03-节点.png

04-函数.png

04-函数1.png

05-优先级.png

06-事件.png

07-水管.png

08-C4c.png

8d282168c1.jpeg

09-hook.png

10-determination.png

11-流程图.png

12-架构图.png

13-新的action.png

14-console.png

15-Lambda.png

16-f2.png

17-label.png
18-event.png

19-代码.png

20-订单生成.png

21-bp.png

22-记录.png

23-fraud记录.png

24-web-dynpro.png

25-检查结果.png

26-email地址有效.png

27-100分.png

28-重新启用.png

29-save.png

30-smp.png

31-bp.png

32-实例.png

33-banding.png

34-函数.png

35-相同客户.png

36-多两条记录.png

37-不是首单.png

38-检查结果.png

39-不存在.png

要获取更多Jerry的原创文章,请关注公众号"汪子熙":

展开阅读全文
©️2020 CSDN 皮肤主题: 深蓝海洋 设计师: CSDN官方博客 返回首页
实付0元
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值