hash排序(哈希排序)的一个JavaScript实现,支持负数

<html>

 <script>

  (function main() {
   var array = [1, 4, -1, 2, 0, -5, -3, 3, -2, -4, 5];
   var minusArray = [], positiveArray = [];

   for( var i = 0; i < array.length; i++) {
    array[i] >= 0 ? positiveArray.push(array[i]): minusArray.push(-array[i]);
   }
   Array.prototype.max = array_max;
   hashSort(minusArray, positiveArray);
  })();

  function hashSort(min,positive) {
   var result = revert(hashSortInternal(min)).concat(hashSortInternal(positive));
   console.log("after sort: " + result);
  }

  function array_max( ){
   var i, max = this[0];
   for (i = 1; i < this.length; i++) {
    if (max < this[i])
     max = this[i];
   }
   return max;
  }

  function hashSortInternal(array) {
   var bucket = [];
   var MAX = array.max() + 1;
   for (var i = 0; i < MAX; i++)
    bucket[i] = 0;
   for(var i=0; i< array.length; i++)
    bucket[array[i]]++;
   for(var i = 0, idx = 0; i<MAX; i++) {
    for(var k= bucket[i]; k >0; k--) {
     array[idx++] = i;
    }
   }
   return array;
  }

  function revert(array) {
   var result = [];
   for( var i = array.length - 1, idx = 0; i >=0; i--)
    result[i] = -array[idx++];
   array.length = 0;
   return result;
  } 
 </script>
</html>
展开阅读全文
©️2020 CSDN 皮肤主题: 深蓝海洋 设计师: CSDN官方博客 返回首页
实付0元
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值